Obchodní podmínky a GDPR

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti (dále ve zkratce také VOP) a Podmínky ochrany osobních údajů (dále ve zkratce také OOU):
AFIN s.r.o., IČO: 25121898, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 51520
(dále dále také jako Prodávající) platné od 1.3.2017 a aktualizované k 1.1.2021.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1724-1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen podmínky) smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím uvedeným v kupní smlouvě (dále jen smlouva).
1.2. Smluvní vztah mezi zákazníky (dále i jako Kupující) a prodávajícím vzniká buďto na základě prodávájícím písemně odsouhlasené objednávky na www.vino-velkoobchod.cz po zaregistrování, nebo podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou). Automatem e-shopu odeslaný vzkaz o přijetí objednávky neznamená automaticky odsouhlasení takové objednávky.
1.3. Tyto podmínky jsou pro kupujícího závazné od okamžiku uzavření kupní smlouvy a jsou její nedílnou součástí bez ohledu na skutečnost, že taková objednávka na tyto Podmínky doslovně odkazuje.
1.4. Aplikace jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních a dodacích podmínek, na které se může kupující jakkoliv odkazovat, například ve své objednávce, je tímto výslovně vyloučena.
1.5. Prodávající je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku.
1.6. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (právnická či fyzická osoba). Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem  je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku. Práva a povinnosti z těchto podmínek náleží kupujícímu (jak spotřebiteli, tak i podnikateli), pokud není v těchto podmínkách uvedeno, případně z právní úpravy nevyplývá, že určitá práva náleží kupujícímu – spotřebiteli (viz např. článek 5. těchto podmínek).
1.7. Společnost AFIN s.r.o. není registrovaným distributorem lihu a nabízený líh je určen výhradně pro konečnou spotřebu.
1.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.  

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1. Předmětem plnění je dodávka vín, destilátů a ostatního zboží a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh pouze osobam starším 18 let.   

2.2. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů (LS-xxx, RP-xxx, MBxxx nebo GOLF- xxx za minimální odběr 1000 EUR nebo 27000Kč), uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.  

2.3. Předmětem plnění je dodávka zboží ze skupiny "Regály, zemní vruty, ploty" za minimální odběr 1000 EUR nebo 27000Kč.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB
3.1. Cena uvedená u každého zboží zahrnuje DPH, a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena řídí cenami    a eventuálními podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy. 
3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží.
3.3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, mohou být účtovány ve faktuře zvlášť. 

4. DODACÍ LHŮTA
4.1. Není-li zboží skladem u prodávajícího, potvrdí prodávající kupujícímu termín dodání.
4.2.V detailu zboží se rozumí "skladem" běžná doba dodání 10 - 20 pracovních dnů. 

5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1. Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z těchto podmínek způsobu dodání zboží:
1 osobní převzetí v Praze
2 kurýrní službou s dobírkou
3 kurýrní službou bez dobírky (v případě platby předem)
4 Paletovou přepravou s dobírkou (pouze u předem dohodnutých objednávek)
5 Paletovou přepravou bez dobírky (v případě platby předem)
6 rozvoz ke kupujícímu (za smluvní poplatek)
7 kurýrní službou na Slovensko (za smluvní poplatek v případě platby předem)
8 kurýrní službou na území EU (za smluvní poplatek v případě platby předem)
5.2. Místem a časem plnění předmětu smlouvy je u variant:
a) 1 sídlo AFIN s.r.o.
b) 2 až 8 místo a doba předání zboží doručovateli v sídle prodávajícího
5.3. Pokud není sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant odst. 5.1. takto:
a) 2, 4, 6 doručovateli
b) 3, 5, 7, 8, 9 a 10 prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře
5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i eventuálních přirážek a DPH.
6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:
A) v hotovosti při předání zboží
B) 100 % záloha vč. DPH předem (tzv. proforma faktura)
C) dobírka (pošta, kurýrní služba) - od 1.1.2021 je možnost dobírky až do odvolání zrušena

6.3. Při variantě C pak vyhotoví prodávající proformu fakturu v počítačovém provedení s výčtem všech cen a DPH a kupující je povinen proforma fakturu uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.
6.4. Splatnost proforma faktury je nejdéle do 10-ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.
6.5. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.
6.6. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího. Tato výjimka může být zrušena po vzájemné dohodě pouze písemným dodatkem k těmto podmínkám a tento dodatek je považován vždy za jednorázový ke konkrétní objednávce.
6.7. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodou jinak.

7. SMLUVNÍ POKUTY
7.1. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 3 dny po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
8.2. Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
8.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
8.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení v dodacím listě a faktuře částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu eventuální škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i faxem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.
8.5. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

9. JINÁ USTANOVENÍ
9.1. Minimální hodnota objednaného zboží, které není v Akci ihned od jednoho kusu, pro přijetí zakázky je 1000,– EUR nebo 27000,- Kč.
9.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě reklamní úpravu zboží, je povinen dodat podklady a zřetelně popsat tuto reklamní úpravu. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu reklamní úpravy a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.
9.3. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.
9.4. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 1829-1838 občanského zákoníku.
9.5. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího a to nejpozději do 2 dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 30-ti dnů. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.
9.6. Prodávající je povinen uznané vady odstranit, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace.
9.7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího anebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.
9.8. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím a/nebo skladováním dodaného zboží.
9.9. Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího.
9.10. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti dle odst. 6.1 této smlouvy.
9.11. V případě skladování hotové zakázky u prodávajícího déle než 10 dnů ode dne doručení oznámení o připravené zakázce k odběru sjednává se poplatek za skladné ve výši 100 Kč za každý den skladování.
9.12. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.
9.13. Nezaplacení ceny za dodané zboží po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. V případech neupravených těmito podmínkami se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího. Spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. Kupující může kontaktovat pro mimosoudní řešení sporu Českou Obchodní Inspekci prostřednictvím webových stránek www.coi.cz. Než k tomu kupující přistoupí, prodávající doporučuje nejdříve využít telefonický nebo e-mailový kontakt na prodávajícího z www.afin.cz, pro vyřešení sporu.
10.2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla a/nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.

Podmínky ochrany osobních údajů 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AFIN s.r.o., se sídlem Klikata 595/27, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO: 25121898, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 51520. (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou: AFIN s.r.o., Klikata 595/27, Praha 5 Jinonice, Jan Thur, jednatel, email: jthur@afin.cz, tel.: 605 264 005, daší údaje na www.afin.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, účetní
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další externí služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby google.cz, seznam.cz.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Elektronická data pro komunikaci mezi eshopem a klientem jsou šifrovaná a zaheslovaná. Fyzická data a dokumenty jsou pod uzamčením. Veškerá data přístupná v sídle společnosti i eshopu jsou pod 24-hodinovou elektronickou a fyzickou ostrahou 365 dnů v roce.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pracovních smluv, klientských dat, smluv dodavatelů zboží a služeb.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají jen nejnutnější a omezený přístup pouze jím pověřené osoby pod heslem.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Z historie pro poučení - dnes již naštěstí je vstup do naších prostor volný:

Od 13.3.2020 Možná přeháníme, ale s ohledem na aktuální informace naších italských přátel, kteří tento virus jen před pár dny podle jejích slov fatálně podcenili, pracujeme v bezkontaktním nouzovém režimu a do baráku klienty nepouštíme. Domluva mobily – klient na našem velkém dvoře v autě nebo přes náš dveřní telefon. Domluva pro pěší příchozí na dvoře s minimální 5 m vzdálenosti. Chráníme sebe i klienty a přesto málo i velkoobchod vína, přírodních šťáv Biotta a hromady dalšího zboží, stále funguje. Platba předem do Fio banky, možno i převodem na místě pokud máte Fio banku, jinak hotovostní platba přes větší skleněnou láhev/e od okurek – 1 hod. se na peníze nesmí šáhnout, vrácení peněz s dokladem přes novou otevřenou obálku, kterou si klient odnese spolu s kartóny vína z palety před krytým vchodem do baráku. Vše v rukavicích a po každém kontaktu s klikou, kartonem, hotovostí - mytí rukou, dezinfekce klik i tlačítek dveřního telefonu. Zboží zase stěhujeme do baráku až poté co jej vyfouká vítr na paletě na zastřešené terase za barákem. Venku má vše pod kontrolou naše spolehlivá bílá chlupatá ochranka, která si drží odstup a všechny příchozí si sílou a stylem svého štěkotu třídí podle svého. Naštěstí nám přeje počasí i přízeň klientů. Držme si palce a vydržme to. Jan Thur, obchodník s dobrým vínem